Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία (Γνωστό – Άγνωστο) 7
Ιστορία 4
Έκθεση 3
Κοινωνιολογία 3
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 20